ಹಾಟ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಪಿ ರೆಟ್ರೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರೆಟ್ರೊ ಚಿಕ್ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್

ಸಕತ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಪಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖದ ಇಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ. ಇತರ ಚಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಖಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು.