ಫ್ಯಾಟ್ ವೋರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೇನಾ ಕ್ರೂಜ್ ಬಸ್ಟ್ ಬೇಟೆಗಾರ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಸಕತ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್. ಅನೇಕ ಇವೆ whorish ಮರಿಗಳು ಅವರ ಶವರ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಎದುರುನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ತುಣ್ಣೆಯ ಬೆಣ್ಣೆ.