ಡಾರ್ಕ್ಹೆಡ್ ಸೂಳೆ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗಿದ್ದನು ಸಿಗುತ್ತದೆ

ರೊಕ್ಕೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೋರ್ನ್ ನಟ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯ ಅವರು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಕತ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್.